دوستم داشته باش

دوستم داشته باش

دوستم داشته باش
دوستم داشته باش
بادها دلتنگ اند
دستها بيهوده
چشم ها بي رنگ اند
دوستم داشته باش
شهرها مي لرزند
برگها مي سوزند
يادها مي گندند
باز شو تا پرواز
سبزشو از آواز
آشتي كن با رنگ
‌عشق بازي با ساز
دوستم داشته باش
سيبها خشكيده
ياسها پوسيده
شيرهم ترسيده
دوستم داشته باش
عطرها در راه اند
دوستت دارم ها
آه چه كوتاه اند...
دوستت خواهم داشت
بيشتراز باران
گرم تراز لبخند
داغ چون تابستان
دوستت خواهم داشت
شادترخواهم شد
ناب تر روشن تر بارور خواهم شد
دوستم داشته باش
برگ را باور كن
‌آفتابي تر شو
باغ را از بركن
دوستم داشته باش
عطرها در راه اند
دوستت دارم ها
آه چه كوتاه اند...
خواب ديدم در خواب
آب آبي تر بود
روز پرسوز نبود
زخم شرم آوربود
خواب ديدم درتو
رود ازتب مي سوخت
نورگيسو مي بافت
باغچه گل مي دوخت
دوستم داشته باش
عطرها در راه اند
دوستت دارم ها
آه چه كوتاه اند...

خواننده وشاعر شهيار قنبري

افسانه زندگی

گذشت افسانه اين عمر كوتاه
نشد كس از دل تنگ من آگاه
تو را همراه مِدانستم افسوس
تو هم بودي رفيق نيمه راه
تا ديار نيستي راهي نمانده
در سراي سينه جز آهي نمانده
حاصلي از عمر كوتاهي نمانده
به درياي طوفاني زندگاني
شكسته چرا زورق مهرباني
در اين شهر سر تا به دامن خموشي
بيا مردم از دوري مهرباني
خدايا فراموشيم ده
لب بسته خاموشيم ده
چه حاصل ز هشياري دل
تو مستي تو مدهوشيم ده

دلم گرفته

دیدی که آخر آمد روز جدایی
سفر به خیر عزیزم خدانگهدار
آه ای مسافر من وقتیکه خسته
به شهر خود رسیدی مرا به یاد آر
هر جا که رفتی با هرکه بودی
من اینجا با یاد تو شادم
آنیا از خود گریزان در زیر باران
پرنده ای اسیر بادم
من میخندم ولیکن دلم گرفته
آواز من چه رنگی ز غم گرفته .
می خندم تا ندانی غم دل من
چون موج گل رمیدی از ساحل من
آه تنها ماندم تنهاتر از خدای تنها
تو اینجایی من انجایم تنهای تنها
من میخندم ولیکن دلم گرفته
آواز من چه رنگی ز غم گرفته


رنگ حس کودکی

رنگ حس کودکی

شايد، چشم به آفتاب داشتن، شايد، در دل رويا بودن
مرهمی باشد، غصه طفلی را حس کردن، بی آثار نباشد
شايد، لطيف بودن دلی را شاد کند، شايد، لبخندی برايم بس باشد
گر گريه ای بينم قلبم ترک بردارد
در حوالی کوچه باغ ها، چه قناری زيبايی برايم صميمانه می خواند
شايد، آوای کوچ عاشق را شنيده است
حتما نور پيدا ز لا به لای پيچکها بر من می خندد
و شايد، راز تنها بودن انسان ، با شقايق هم سخن بودن بر دلم معلوم نشود
گويا در ميان د شت ها، می دوم کودکانه
شايد مادرم، در آخرِ د شت ها ، گلاب در دست، منتظرم نشسته باشد
شايد، زلفهایِ سبک نسيم صبح، بويه بهار می دهد
شايد، در خواب دوست را ديدن، کم باشد
:راستی، من در اندوه اشک خاطره ها ، قطره آبی ديدم که به من گفت
بازبه کجا می روی ، من که می دانم هجرتم نزديک است، ز چه رو
دلگيرشوم ، زاين حوالی
شايد، به سوی خدا ميروی
پاکی ، ساده ای و پر ز طراوت نو
شايد، ديدار رخِ سپيده بهاء ، جانم مي ربايد
شايد، سايه سبزی بر تنم، تا اَبَدیت ، جاودانه افتاده است.
فکرت ملول `مکن ، بشوی رويت در چهره آب، روشنايی ميبينی
نه؟
آری، شايد خواب گسیخت ، شايد شاپرک تازه پلکی گشود
من که، رخت سفربسته ام، سبک
به اندازه دو پر پرواز و تنها با عشق در سرخی شفق
اوج خواهم گرفت
آرام ، آزاد و آبی
تا بیکران

نوشته نسیم استوار

سخن گزاف

فزونی عقل و شعور به بزرگی کله نیست
فراخی دل به گندگی شکم نیست
بزرگی جثه نشانه بلوغ فکری و اخلاقی و جنسی و ... نیست
سیما و ظاهر انسانها لروما نشانه شخصیتی نیست که خود شخص آن را در خود احساس می کند بلکه شخصیتی است که خود شخص سعی در القای آن به دیگران دارد!
وجود و عقل و احساس و شخصیت واقعی و ... در باطن انسانها نهفته است
پس به ظواهر نگاه نکنیم.
ف ف

مرگ عاشق

روزیکهعاشقمیشویروزیاستکهزندگیرادوستداری
روزیکهزندگیرادوستبداریروزرضایتمندیتواست
روزیکهرضایتمندشویآنروز،روزمرگتوست

frash

Ongoing Activities on VoWiFi

BridgePort Networks Inc., would let individual consumers roam freely between cellular and Wi-Fi networks and bridges the two protocols by means of what might be thought of as a very clever hack. It relies on the way that a cellular phone tied to one home network, say, T-Mobile's, can roam onto another network, say, Cingular's.

A high-powered consortium consisting of
Motorola Inc., Avaya Inc., and Proxim Corp. Last year, Motorola, in Schaumburg, Ill., made a proof-of-concept dual-system cell-phone, the CN620, designed for workplaces. This year, Motorola's partners completed the package: Avaya, in Basking Ridge, N.J., with a software enhancement to one of its corporate telephony offerings, Communication Manager; and Proxim, in Sunnyvale, Calif., with the gateway server. One of the most important aspects to the integration involved power management. The Motorola phone's Wi-Fi radio remains asleep almost all the time; the system wakes it only when necessary.

IBM Corp., VeriSign Inc. and Airespace Inc.
want to foster roaming between cell phone systems and IP (Internet Protocol) networks so calls to a user's cell phone number can come to a wired or wireless VOIP (voice over IP) phone instead. And with dual-mode cell/Wi-Fi phones a subscriber could just carry one phone and simply switch modes when in range of a Wi-Fi network. The three companies became the first members of an alliance program that mobile VOIP vendor BridgePort Networks Inc. formed to help carriers quickly deploy such services. The companies gathered at this week's Global Convergence Summit in Chicago, a show initiated by BridgePort. The alliance, called MobileIGNITE (Mobile Integrated Go-to-Market Network IP Telephony Experience), will conduct interoperability testing and aim to help deliver end-to-end systems to carriers, said Mike Mulica, president and chief executive officer of BridgePort.

And other companies like
Cisco, SpectraLink, Hitachi, Samsung, and etc. Standards are in place for voice transport over IP (RTP) and interoperable call setup and handoff protocols (H.323, SIP, Skinny, Megaco). IP gateways to corporate PBXs are fairly common, and true IP-PBXs (where both data and voice switching as well as transport is via IP) are just starting to appear on the scene.

VoIP & VoWiFiThe growth of wireless LAN (WLAN) or Wi-Fi clients and applications in the Enterprise market has created the need for the next generation in Wi-Fi architectures that provide the capacity, bandwidth and quality of service that user expect from their wired connections.

As companies take advantage of the productivity gains from the wirelessly connected mobile worker, the demand for increased bandwidth (data rate) and capacity (number of users) will force WLANs to move from a shared medium to a more capacity-orientated architecture just as wired Ethernet did in the 1990's - unleasing the explosive growth in networking that followed.

The WLAN market is fast approaching a similar point as wired Ethernet due to the explosive growth of Wi-Fi-enabled partable and handheld computers and hybrid cellular/Wi-Fi phones. The resulting mobility-centric applications that run on these devices will become mission-critical business enablers leaving legacy Wi-Fi network architectures incapable of operaing effectively.

The growing interoperability between cellular and Wi-Fi networks was also cited as a major factor in the increase in demand for mobile VoIP/VoWiFi.

According to IDC (International Data Corporation), shipment for WLAN access point are expected to reach nearly 25 million units by 2006 generating over $2.4 billion in revenue. These access point provide the critical link between the wireless client and the wired network allowing them to stay connected as they roam the corporate campus.

In addition to the influx of "traditional" Wi-Fi computing clients which are expected to reach 60 million units in 2005, the number of application- specific devices such as Wi-Fi-enabled handsets and hybrid cellular phones is expected to reach 70 million units by 2007 - these new devices will be able to carry voice traffic over an available WLAN or the existing cellular network. This explosion in client connectivity along with force capacity to the forefront of deployment issues to resolve within the enterprise.

Voice over Internet Protocol (VoIP) is receiving significant interest in the corporate IT marketplace today. For the first time, VoIP enables the convergence of enterprise LANs and traditional PBXs, replacing the heretofore separate worlds of datacom and telecom with a single, unified infrastructure and transport mechanism. The benefits of this convergence are substantial:
Reduced infrastructure investment. There is no longer any need to invest in separate installations for the corporate telephone system (PBX) and the corporate LAN. More significantly, there is no separate wiring; a single RJ-45 jack is capable of serving all the communication needs of an office.
Reduced operating costs. Modern corporations typically have dedicated high bandwidth pipes linking offices. Carrying intra-company voice as a small fraction of
•the LAN/WAN bandwidth lowers costs, and also allows long-distance toll avoidance in cities where the corporation has a point of presence.
Reduced maintenance costs. The converged network can be managed and maintained as a single entity from one management platform, lowering costs.
Advanced services. Combining the data and voice networking worlds enables a host of advanced applications to be supported, such as: unified directory and dialing services, convergence of voice mail and e-mail, number/extension portability, advanced conferencing, etc.


Combining VoIP technology with Wireless LAN (WLAN) networking, to produce what is termed Voice over Wireless LAN (VoWLAN), enables still further integration and capability, including some powerful features not available in a purely wired world. For a start, the wires tethering the terminals disappear, and both data and voice can be delivered over radio links. This considerably reduces the traditional Category 5 wiring infrastructure used in today’s commercial buildings to connect users to wiring closet or data center switches. More importantly, it adds mobility to the equation; the services that users receive are no longer restricted by physical location, a fact of significant importance to today’s mobile workforce. Converting over to VoWLAN also raises the exciting possibility of true cellular and WLAN convergence, with seamless roaming handoffs within buildings, campuses, entire metro areas, and even worldwide. Besides enabling true number/extension portability, this holds the promise of minimizing costs while at the same time maximizing service capability. A VoWLAN network allows a scenario where low-cost WLAN access is used for high-bandwidth intra-campus operation (for both data and voice), and the cellular network is relied upon to provide continuity of service (at lower bandwidth) as users move out of the corporate coverage area. For all these reasons, VoIP and VoWLAN technologies are being rapidly deployed today. Network equipment is available from such large players as Cisco, SpectraLink, Hitachi, Samsung and Symbol. Standards are in place for voice transport over IP (RTP) and interoperable call setup and handoff protocols (H.323, SIP, Skinny, Megaco). IP gateways to corporate PBXs are fairly common, and true IP-PBXs (where both data and voice switching as well as transport is via IP) are just starting to appear on the scene.

صدای پای آب

اهل كاشانم
روزگارم بد نیست
تكه نانی دارم
خرده هوشی
سر سوزن ذوقی


مادری دارم بهتراز برگ درخت
دوستانی بهتر از آب روان
و خدایی كه دراین نزدیكی است
لای این شب بوها پای آن كاج بلند
روی آگاهی آب روی قانون گیاه

من مسلمانم
قبله ام یك گل سرخ
جانمازم چشمه مهرم نور
دشت سجاده من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم
در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف
سنگ از پشت نمازم پیداست
همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم
كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو
من نمازم را پی تكبیره الاحرام علف می خوانم
پی قد قامت موج

كعبه ام بر لب آب
كعبه ام زیر اقاقی هاست
كعبه ام مثل نسیم باغ به باغ می رود شهر به شهر
حجرالاسود من روشنی باغچه است

اهل كاشانم
پیشه ام نقاشی است
گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ می فروشم به شما
تا به آواز شقایق كه در آن زندانی است
دل تنهایی تان تازه شود

چه خیالی چه خیالی
می دانم...
پرده ام بی جان است
خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است

اهل كاشانم
نسبم شاید برسد
به گیاهی در هند به سفالینه ای از خاك سیلك
نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها پشت دو برف
پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی
پدرم پشت زمانها مرده است
پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود
مادرم بی خبر از خواب پرید خواهرم زیبا شد
پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند
مرد بقال از من پرسید :‌ چند من خربزه می خواهی ؟
من از او پرسیدم : دل خوش سیری چند ؟
پدرم نقاشی می كرد
تار هم می ساخت تار هم میزد
خط خوبی هم داشت

باغ ما در طرف سایه دانایی بود
باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه
باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آیینه بود
باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود
میوه كال خدا را آن روز می جویدم در خواب

آب بی فلسفه می خوردم
توت بی دانش می چیدم
تا اناری تركی بر می داشت دست فواره خواهش می شد
تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت

گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید
شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت
فكر بازی می كرد
زندگی چیزی بود مثل یك بارش عید یك چنار پر سار
زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسك بود
یك بغل آزادی بود
زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود
طفل پاورچین پاورچین دور شد كم كم در كوچه سنجاقك ها
بار خود را بستم رفتم از شهر خیالات سبك بیرون دلم از غربت سنجاقك پر

من به مهمانی دنیا رفتم
من به دشت اندوه
من به باغ عرفان
من به ایوان چراغانی دانش رفتم
رفتم از پله مذهب بالا
تا ته كوچه شك
تا هوای خنك استغنا
تا شب خیس محبت رفتم

من به دیدار كسی رفتم در آن سر عشق
رفتم ‚ رفتم تا زن
تا چراغ لذت
تا سكوت خواهش
تا صدای پر تنهایی

چیزها دیدم در روی زمین
كودكی دیدم ماه را بو می كرد
قفسی بی در دیدم كه در آن روشنی پرپر می زد
نردبانی كه از آن عشق می رفت به بام ملكوت
من زنی را دیدم نور در هاون می كوبید
ظهر در سفره آنان نان بود سبزی بود دوری شبنم بود كاسه داغ محبت بود
من گدایی دیدم در به در می رفت آواز چكاوك می خواست
و سپوری كه به یك پوسته خربزه می برد نماز

بره ای را دیدم بادبادك می خورد
من الاغی دیدم ینجه را می فهمید
در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر
شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما
من كتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور
كاغذی دیدم از جنس بهار
موزه ای دیدم دور از سبزه
مسجدی دور از آب
سر بالین فقیهی نومید كوزه ای دیدم لبریز سوال
قاطری دیدم بارش انشا
اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال
عارفی دیدم بارش تننا ها یا هو

من قطاری دیدم روشنایی می برد
من قطاری دیدم فقه می بردو چه سنگین می رفت
من قطاری دیدم كه سیاست می برد و چه خالی می رفت
من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد
و هواپیمایی كه در آن اوج هزاران پایی
خاك از شیشه آن پیدا بود

كاكل پوپك
خال های پر پروانه
عكس غوكی در حوض
و عبور مگس از كوچه تنهایی
خواهش روشن یك گنجشك وقتی از روی چناری به زمین می آید
و بلوغ خورشید
و هم آغوشی زیبای عروسك با صبح

پله هایی كه به گلخانه شهوت می رفت
پله های كه به سردابه الكل می رفت
پله هایی كه به قانون فساد گل سرخ
و به ادراك ریاضی حیات
پله هایی كه به بام اشراق
پله هایی كه به سكوی تجلی می رفت

مادرم آن پایین
استكان ها را در خاطره شط می شست
شهر پیدا بود
رویش هندسی سیمان ‚ آهن ‚ سنگ
سقف بی كفتر صدها اتوبوس
گل فروشی گلهایش را می كرد حراج
در میان دو درخت گل یاس شاعری تابی می بست
پسری سنگ به دیوار دبستان میزد
كودكی هسته زردآلو را روی سجاده بیرنگ پدر تف می كرد
و بزی از خزر نقشه جغرافی آب می خورد
بنددرختی پیدا بود : سینه بندی بی تاب
چرخ یك گاری در حسرت واماندن اسب
اسب در حسرت خوابیدن گاری چی
مردگاریچی در حسرت مرگ
عشق پیدا بود موج پیدا بود
برف پیدابود دوستی پیدا بود
كلمه پیدا بود
آب پیدا بود عكس اشیا در آب
سایه گاه خنك یاخته ها در تف خون
سمت مرطوب حیات
شرق اندوه نهاد بشری
فصل ولگردی در كوچه زن
بوی تنهایی در كوچه فصل
دست تابستان یك بادبزن پیدا بود

سفر دانه به گل
سفر پیچك این خانه به آن خانه
سفر ماه به حوض
فوران گل حسرت از خاك
ریزش تاك جوان ازدیوار
بارش شبنم روی پل خواب
پرش شادی از خندق مرگ
گذر حادثه از پشت كلام

جنگ یك روزنه با خواهش نور
جنگ یك پله با پای بلند خورشید
جنگ تنهایی بایك آواز
جنگ زیبای گلابی ها با خالی یك زنبیل
جنگ خونین انار و دندان
جنگ نازی ها با ساقه ناز
جنگ طوطی و فصاحت با هم
جنگ پیشانی با سردی مهر

حمله كاشی مسجد به سجود
حمله باد به معراج حباب صابون
حمله لشكر پروانه به برنامه دفع آفات
حمله دسته سنجاقك به صف كارگر لوله كشی
حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی
حمله واژه به فك شاعر

فتح یك قرن به دست یك شعر
فتح یك باغ به دست یك سار
فتح یك كوچه به دست دو سلام
فتح یك شهربه دست سه چهار اسب سوار چوبی
فتح یك عید به دست دو عروسك یك توپ

قتل یك جغجغه روی تشك بعد از ظهر
قتل یك قصه سر كوچه خواب
قتل یك غصه به دستور سرود
قتل مهتاب به فرمان نئون
قتل یك بید به دست دولت
قتل یك شاعر افسرده به دست گل یخ

همه ی روی زمین پیدا بود
نظم در كوچه یونان می رفت
جغد در باغ معلق می خواند
باد در گردنه خیبر بافه ای از خس تاریخ به خاور می راند
روی دریاچه آرام نگین قایقی گل می برد
در بنارس سر هر كوچه چراغی ابدی روشن بود

مردمان را دیدم
شهر ها را دیدم
دشت ها را كوهها را دیدم
آب را دیدم خاك رادیدم
نور و ظلمت را دیدم
و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم
جانور را در نور ‚ جانور را در ظلمت دیدم
و بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم

اهل كاشانم اما
شهر من كاشان نیست
شهر من گم شده است

من با تاب من با تب
خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام
من دراین خانه به گم نامی نمناك علف نزدیكم
من صدای نفس باغچه را می شنوم
و صدای ظلمت را وقتی از برگی می ریزد
و صدای سرفه روشنی از پشت درخت
عطسه آب از هر رخنه ی سنگ
چك چك چلچله از سقف بهار
و صدای صاف ‚ باز و بسته شدن پنجره تنهایی
و صدای پاك ‚ پوست انداختن مبهم عشق
متراكم شدن ذوق پریدن در بال
و ترك خوردن خودداری روح
من صدای قدم خواهش را می شونم
و صدای پای قانونی خون را در رگ
ضربان سحر چاه كبوترها
تپش قلب شب آدینه
جریان گل میخك در فكر
شیهه پاك حقیقت از دور

من صدای وزش ماده را می شنوم
و صدای كفش ایمان را در كوچه شوق
و صدای باران را روی پلك تر عشق
روی موسیقی غمناك بلوغ
روی اواز انارستان ها
و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب
پاره پاره شدن كاغذ زیبایی
پر و خالی شدن كاسه غربت از باد

من به آغاز زمین نزدیكم
نبض گل ها را می گیرم
آشنا هستم با سرنوشت تر آب عادت سبز درخت
روح من در جهت تازه اشیا جاری است
روح من كم سال است
روح من گاهی از شوق سرفه اش می گیرد
روح من بیكاراست
قطره های باران را ‚ درز آجرها را می شمارد
روح من گاهی مثل یك سنگ سر راه حقیقت دارد

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان می بخشد نارون شاخه خود را به كلاغ
هر كجا برگی هست شور من می شكفد
بوته خشخاشی شست و شو داده مرا در سیلان بودن

مثل بال حشره وزن سحر را میدانم
مثل یك گلدان می دهم گوش به موسیقی روییدن
مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم
مثل یك میكده در مرز كسالت هستم
مثل یك ساختمان لب دریا نگرانم به كشش های بلند ابدی

تا بخواهی خورشید تا بخواهی پیوند تا بخواهی تكثیر
من به سیبی خشنودم
و به بوییدن یك بوته بابونه
من به یك آینه یك بستگی پاك قناعت دارم
من نمی خندم اگر بادكنك می تركد
و نمی خندم اگر فلسفه ای ماه را نصف می كند
من صدای پر بلدرچین را می شناسم
رنگ های شكم هوبره را اثر پای بز كوهی را
خوب می دانم ریواس كجا می روید
سار كی می آید كبك كی می خواند باز كی می میرد
ماه در خواب بیابان چیست
مرگ در ساقه خواهش
و تمشك لذت زیر دندان هم آغوشی

زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
زندگی چیزی نیست كه لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود
زندگی جذبه دستی است كه می چیند
زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است
زندگی بعد درخت است به چشم حشره
زندگی تجربه شب پره در تاریكی است
زندگی حس غریبی است كه یك مرغ مهاجر دارد
زندگی سوت قطاری است كه درخواب پلی می پیچد
زندگی دیدن یك باغچه از شیشه مسدود هواپیماست
خبر رفتن موشك به فضا
لمس تنهایی ماه
فكر بوییدن گل در كره ای دیگر
زندگی شستن یك بشقاب است
زندگی یافتن سكه دهشاهی در جوی خیابان است
زندگی مجذور آینه است
زندگی گل به توان ابدیت
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما
زندگی هندسه ساده و یكسان نفسهاست

هر كجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره فكر هوا عشق زمین مال من است
چه اهمیت دارد
گاه اگر می رویند
قارچ های غربت ؟

من نمی دانم كه چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است كبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچ كسی كركس نیست
گل شبدر چه كم از لاله قرمز دارد

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد ‚ واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست
زیر باران باید رفت
فكر را خاطره را زیر باران باید برد
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید برد
عشق را زیر باران باید جست
زیر باران باید با زن خوابید
زیر باران باید بازی كرد
زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر كاشت

زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی كردن در حوضچه اكنون است
رخت ها را بكنیم
آب در یك قدمی است
روشنی را بچشیم
شب یك دهكده را وزن كنیم خواب یك آهو را
گرمی لانه لك لك را ادراك كنیم
روی قانون چمن پا نگذاریم
در موستان گره ذایقه را باز كنیم

و دهان را بگشاییم اگر ماه درآمد
و نگوییم كه شب چیز بدی است
و نگوییم كه شب تاب ندارد خبر از بینش باغ
و بیاریم سبد
ببریم این همه سرخ این همه سبز
صبح ها نان و پنیرك بخوریم
و بكاریم نهالی سر هر پیچ كلام
و بپاشیم میان دو هجا تخم سكوت
و نخوانیم كتابی كه در آن باد نمی آید
و كتابی كه در آن پوست شبنم تر نیست
و كتابی كه در آن یاخته ها بی بعدند
و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد
و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون
و بدانیم اگر كرم نبود زندگی چیزی كم داشت
و اگر خنج نبود لطمه می خورد به قانون درخت
و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می گشت
و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می شد
و بدانیم كه پیش از مرجان خلایی بود در اندیشه دریا ها

و نپرسیم كجاییم
بو كنیم اطلسی تازه بیمارستان را
و نپرسیم كه فواره اقبال كجاست
و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است
و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته اند

پشت سرنیست فضایی زنده
پشت سر مرغ نمی خواند
پشت سر باد نمی آید
پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است
پشت سر روی همه فرفره ها خاك نشسته است
پشت سر خستگی تاریخ است
پشت سر خاطره ی موج به ساحل صدف سرد سكون می ریزد

لب دریا برویم
تور در آب بیندازیم
وبگیریم طراوت را از آب
ریگی از روی زمین برداریم
وزن بودن را احساس كنیم

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
دیده ام گاهی در تب ماه می آید پایین
می رسد دست به سقف ملكوت
دیده ام سهره بهتر می خواند
گاه زخمی كه به پا داشته ام
زیر و بم های زمین را به من آموخته است
گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است
و فزون تر شده است قطر نارنج شعاع فانوس

و نترسیم از مرگ
مرگ پایان كبوترنیست
مرگ وارونه یك زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاری است
مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهكده از صبح سخن می گوید
مرگ با خوشه انگور می آید به دهان
مرگ در حنجره سرخ - گلو می خواند
مرگ مسوول قشنگی پر شاپرك است
مرگ گاهی ریحان می چیند
مرگ گاهی ودكا می نوشد
گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد
و همه می دانیم
ریه های لذت پر اكسیژن مرگ است
در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر كه از پشت چپر های صدا می شنویم

پرده را برداریم
بگذاریم كه احساس هوایی بخورد
بگذاریم بلوغ زیر هر بوته كه می خواهد بیتوته كند
بگذاریم غریزه پی بازی برود
كفش ها رابكند و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد
بگذاریم كه تنهایی آواز بخواند
چیز بنویسد
به خیابان برود

ساده باشیم
ساده باشیم چه در باجه یك بانك چه در زیر درخت

كار مانیست شناسایی راز گل سرخ
كار ما شاید این است
كه در افسون گل سرخ شناور باشیم

پشت دانایی اردو بزنیم
دست در جذبه یك برگ بشوییم و سر خوان برویم
صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم
هیجان ها را پرواز دهیم
روی ادراك ‚ فضا ‚ رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم
آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی
ریه را از ابدیت پر و خالی بكنیم
بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم
نام را باز ستانیم از ابر
از چنار از پشه از تابستان
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم
در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز كنیم

كار ما شاید این است
كه میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم...

سهراب سپهری

The Silence of the heart سکوت دل

سکوت دل

زبان دل بگشودم همی خواهمش که بندم ... باشد که انقلابی باز شکند این سکوت را
نعم دنیا در دست زبانبازان است ............ باکی ندارد این دل آنها در این خیالند

در تلاطم امواج سهمگین روزگار
پیکان روزق عقل را راست نگه دار
و گاهی به آسمان نگاه کن


Metallica lyrics - Album: St. Anger [2003] Lyrics

Metallica lyrics
Album: St. Anger [2003]

01 Frantic
02 St. Anger
03 Some Kind of Monster
04 Dirty Window
05 Invisible Kid
06 My World
07 Shoot Me Again
08 Sweet Amber
09 The Unnamed Feeling
10 Purify
11 All Within My Hands

--------------------------------------------------

Frantic


If I could have my wasted days back
Would I use them to get back on track?
Stop to warm at karmas burning
Or look ahead, but keep on turning?

Do I have the strength
To know how I'll go?
Can I find it inside
To deal with what I shouldn't know?

Could I have my wasted days back
Would I use them to get back on track?

You live it or lie it!

My lifestyle determines my deathstyle

Keep searching, keep on searching
This search goes on, this search goes on

Frantic tick tick tick tick tick tick tock
Frantic tick tick tick tick tick tick tock

I've worn out always being afraid
An endless stream of fear that I've made
Treading water full of worry
This frantic tick tick talk of hurry

Do I have the strength
To know how I'll go?
Can I find it inside
To deal with what I shouldn't know

Worn out always being afraid
An endless stream of fear that I've made

You live it or lie it!

Keep searching, keep on searching
This search goes on, this search goes on

My lifestyle determines my deathstyle

Frantic tick tick tick tick tick tick tock
Frantic tick tick tick tick tick tick tock

My lifestyle (Birth is pain)
Determines by deathstyle (Life is pain)
A rising tide (Death is pain)
That pushes to the other side (It's all the same)

--------------------------------------------------

St. Anger


Saint Anger 'round my neck
Saint Anger 'round my neck
He never gets respect
Saint Anger 'round my neck

You flush it out, You flush it out
Saint Anger 'round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on these dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuckin' no regrets
I hit the lights on these dark sets
Medallion noose, I hang myself
Saint Anger 'round my neck

I feel my world shake
Like an earth quake
Hard to see clear
Is it me? Is it fear?

I'm madly in anger with you

And I want my anger to be healthy
And I want my anger just for me
And I need my anger not to control me
And I want my anger to be me

And I need to set my anger free

Set it free!

--------------------------------------------------

Some Kind of Monster

These are the eyes that can?t see me
These are the hands that drop your trust
These are the boots that kick you around
This is the tongue that speaks on the inside
These are the ears that ring with hate
This is the face that?ll never change
This is the fist that grinds you down
This is the voice of silence no more

These are the legs in circles run
This is the beating you?ll never know
These are the lips that taste no freedom
This is the feel that?s not so safe
This is the face you?ll never change
This is the god that ain?t so pure
This is the god that is not pure
This is the voice of silence no more

We the people are we the people?
We the people are we the people?

Some Kind of Monster
Some Kind of Monster
Some Kind of Monster
This Monster lives

This is the face that stones you cold
This is the moment that needs to breathe
These are the claws that scratch these wounds
This is the pain that that never leaves
This is the tongue that whips you down
This is the burden of every man
These are the screams that pierce your skin
This is the voice of silence no more

Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

This is the test of flesh and soul
This is the trap that smells so good
This is the flood that drains these eyes
These are the looks that chill to the bone
These are the fears that swing over head
These are the weights that hold you down
This is the end that will never end
This is the voice of silence no more

We the people are we the people?
We the people are we the people?

Some Kind of Monster
Some Kind of Monster
Some Kind of Monster
This Monster lives

This is the cloud that swallows trust
This is the black that uncolors us
This is the face that you hide from
This is the mask that comes undone

Ominous I?m in us
Ominous I?m in us
Ominous I?m in us
Ominous I?m in us

This is the cloud that swallows trust
This is the black that uncolors us
This is the face that you hide from
This is the mask that comes undone

Ominous I?m in us
Ominous I?m in us
Ominous I?m in us
Ominous I?m in us

Are we the people?
Some Kind of Monster
Some Kind of Monster
Some Kind of Monster
This Monster lives

--------------------------------------------------

Dirty Window

I see my reflection in the window
It looks different, so different than what you see
Projecting judgment on the world
This house is clean baby
This house is clean

Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
Look out my window and see it's gone wrong
Court is in session and I slam my gavel down

I'm judge and I'm jury and I'm executioner too

Projector
Protector
Rejector
Infector
Projector
Rejector
Infector
Injector
Defector
Rejector

I see my reflection in the window
This window clean inside, dirty on the out
I'm looking different than me
This house is clean baby
This house is clean

Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
I look out my window and see it's gone wrong
My court is in session and now I slam my gavel down

Projector
Protector
Rejector
Infector
Projector
Rejector
Infector
Injector
Defector
Rejector
Defector

I drink from the cup of denial
I'm judging the world from my throne
I drink from the cup of denial
I'm judging the world from my throne

Words and Music by James Hetfield, Lars Ulrich,
Kirk Hammett, and Bob Rock
Copyright ? 2003 Creeping Death Music (ASCAP)
and EMI Blackwood Music, INC./Mahina Hoku Publishing
International Copyright Secured All Rights Reserved

--------------------------------------------------

Invisible Kid

Never see what he did
Got stuck where he hid
Fallen through the grid

Invisible kid
Got a place of his own
Where he'll neber be known
Inward he's grown

Invisible kid
Locked away in his brain
From the shame and the pain
World down the drain

Invisible kid
Suspicious of your touch
Don't want no crutch
But it's all too much

I hide inside
I hurt inside
I hide inside, but i'll show you...

I'm ok, just go away
Into distance let me fade
I'm ok, just go away
I'm ok, but please don't stray too far

Open your heart
I'm beating right here
Open your mind
I'm being right here, right now
Open your heart
I'm beating right here
Open your mind
I'm being right here, right now

Ooh, what a good boy you are
Out of the way and you're kept to yourself
Ooh, can't you see that he's not here
He doesn't want the attention you give
Ooh, unplugging from it all
Invisible kid floats alone in his room
Ooh, what a quiet boy you are
He looks so calm floating 'round and around in himself

thats it, hope you like it, c ya next tab!

--------------------------------------------------

My World

The motherfuckers got in my head
Trying to make me someone else instead

It's my world now

Mama, why's it rainin' in my room?
Cheer up boy, clouds will move on soon
Heavy fog got me lost inside
Gonna sit right back and enjoy this ride

It's my world
You can't have it
It's my world, it's my world
It's my world

I'm out of my head, out of my head
Get 'em out of my head, out of my head
Get 'em out

Who's in charge of my head today?
Dancin' devils in angels way

It's my time now

Look out motherfuckers here I come
Gonna make my head my home
The sons of bitches tried to take my head
Tried to make me someone else instead

It's my world
You can't have it
It's my world, it's my world
It's my world

I'm out of my head, out of my head
Get 'em out of my head, out of my head
Get 'em out

Not only do I not know the answer
I don't even know what the question is

God it feels like it only rains on me

Not only do I not know the answer
I don't even know what the question is

I'm out of my head, out of my head
Get 'em out of my head, out of my head
Get 'em out

Enough's enough

--------------------------------------------------

Shoot Me Again

I won't go away
Right here I'll stay

Stand silent in flames
Stand tall 'till it fades

Shoot me again
I ain't dead yet

Shoot me again

All the shots I take
I spit back at you
All the shit you fake
Comes back to haunt you

All the shots

All the shots I take
What difference did I make?
All the shots I take
I spit back at you

I won't go away, with a bullet in my back
Right here I'll stay, with a bullet in my back

Shoot me
Take a shot

I'll stand on my own, with a bullet in my back
I'm stranded and sold, with a bullet in my back

I bite my tongue
Trying not to shoot back
No compromise
My Heart won't pump the other way

Wake the sleeping giant
Wake the beast
Wake the sleeping dog
No, let him sleep

--------------------------------------------------

Sweet Amber

Wash your back so you won't stab mine
Get in bed with your own kind
Live your life so you don't see mine
Drape your back so you won't shine

Ooh then she holds my hand
And I lie to get a smile

Using what I want
To get what you want

Ooh Sweet Amber
How sweet are you?
How sweet does it get?

Chase the rabbit, fetch the stick
She rolls me over 'till I'm sick
She deals in habits, deals in pain
I run away, but I'm back again

Ooh then she holds my hand
And I lie to get a smile
And she squeezes tighter
I still lie to get a smile

She holds the pen that spells the end
She traces me and draws me in

--------------------------------------------------

The Unnamed Feeling

Been here before couldn?t say I liked it do I start writing all this down?
Just let me plug you into my world can?t you help me be uncrazy?
Name this for me heat the cold air take the chill off of my life
And if you cold I?d turn my eyes to look inside to see what?s comin?
It comes alive it comes alive it comes alive and I die a little more
It comes alive it comes alive it comes alive each moment here I die a little more
Ooh I die, I die, I die a little more
Then the Unnamed Feeling it comes alive
Then the Unnamed Feeling takes me away

I?m frantic in your shooting arms I can not sleep in this down filled world
I?ve found safety in this loneliness but I can not stand it anymore
Cross my heart hope not to die swallow evil ride the sky
Lose myself in a crowded room you fool, you fool it will be here soon
It comes alive it comes alive it comes alive and I die a little more
It comes alive it comes alive it comes alive each moment here I die a little more
Ooh I die, I die, I die a little more
Then the Unnamed Feeling it comes alive
Then the Unnamed Feeling treks me this way
And I wait for this train toes over the line
And then The Unnamed Feeling takes me away takes me
Then the Unnamed Feeling it comes alive eah-yeah!
Then the Unnamed Feeling takes me away yeah takes me away

Get the fuck out of here I just wanna get the fuck away from me
I rage I glaze I hurt I hate I hate it all why, why, why me?
I cannot sleep with a head like this I wanna cry I wanna scream
I rage I glaze I hurt I hate I wanna hate it all away

Then the Unnamed Feeling it comes alive eah-yeah!
Then the Unnamed Feeling treks me this way-yeah!
And I wait for this train toes over the line yeah!
Then The Unnamed Feeling takes me away yeah takes me away
Then the Unnamed Feeling it comes alive
Then the Unnamed Feeling takes me away

--------------------------------------------------

Purify

Tear it down strip the layers off my turpentine
Old paint old looks cover up the past white heat white light
Super white bones, bones of you and I
Pure if I... can't you help me?
Pure if I... won't you help me?
Purify you and I
Purify you and I
Pure if I... can't you help me?
Pure if I... won't you help me?
You and I pure if I...
You and I pure if I...
Pure if I...

Truth and dare peeling back the skin
Acid wash ghost white ultra clean
Wanna be skeletons clear eyes diamond eyes
Strip the past of mine my sweet turpentine
Pure if I... can't you help me?
Pure if I... won't you help me?
Purify you and I
Purify you and I
Pure if I... can't you help me?
Pure if I... won't you help me?
You and I pure if I...
You and I pure if I...
Pure if I...

I can find the dirt on anything
I can find the dirt on anything

I ain't dancing with your skeletons
I ain't dancing with what might have been

Pure if I... can't you help me?
Pure if I... won't you help me?
Purify you and I
Purify you and I
Pure if I... can't you help me?
Pure if I... won't you help me?
You and I pure if I...
You and I pure if I...
Come on pure if I...

--------------------------------------------------

All Within My Hands

All within my hands
All within my hands squeeze it in crush it down
All within my hands hold it dear hold it suffocate
All within my hands love to death smack you 'round and 'round and
All within my hands beware

Love is control I'll die if I let go
Love is control I'll die if I let go

Hate me now kill all within my hands
Hate me now crush all within my hands
Ooh squeeze all within my hands
Choke all within my hands
Hate me now trap all within my hands
Hate me now kill all within my hands

All within my hands take your fear pump me up
All within my hands let you run then I pull your leash
All within my hands
All within my hands under thumb under to myself
All within my hands beware

Love is control I'll die if I let go
Love is control I'll die if I let go let it go

Hate me now kill all within my hands
Hate me now crush all within my hands
Ooh squeeze all within my hands
Ooh choke all within my hands
Hate me now trap all within my hands
Hate me now ooh kill all within my hands again...

I'll die if I let go control is love, love is control
I'll fall if I let go control is love, love is control

I will only let you breathe my air that you receive then we'll see if I let you love me
I will only let you breathe my air that you receive then we'll see if I let you love me
AHHH!! Love is control

Hate me now kill all within my hands
Hate me now crush all within my hands again
Yeah-yeah choke all within my hands
Squeeze all within my hands
Hate me now trap all within my hands
Hate me now kill all within my hands again...

Kill kill kill kill kill
(Repeat)

Your Facebook fundraiser refund receipt

Hi xxx, We wanted to let you know that your donation of $xx.xx to the fundraiser Raise to support the victims of earthquake in Iran was ...