Posts

Showing posts from September, 2005

دوستم داشته باش

دوستم داشته باش

دوستم داشته باش
دوستم داشته باش
بادها دلتنگ اند
دستها بيهوده
چشم ها بي رنگ اند
دوستم داشته باش
شهرها مي لرزند
برگها مي سوزند
يادها مي گندند
باز شو تا پرواز
سبزشو از آواز
آشتي كن با رنگ
‌عشق بازي با ساز
دوستم داشته باش
سيبها خشكيده
ياسها پوسيده
شيرهم ترسيده
دوستم داشته باش
عطرها در راه اند
دوستت دارم ها
آه چه كوتاه اند...
دوستت خواهم داشت
بيشتراز باران
گرم تراز لبخند
داغ چون تابستان
دوستت خواهم داشت
شادترخواهم شد
ناب تر روشن تر بارور خواهم شد
دوستم داشته باش
برگ را باور كن
‌آفتابي تر شو
باغ را از بركن
دوستم داشته باش
عطرها در راه اند
دوستت دارم ها
آه چه كوتاه اند...
خواب ديدم در خواب
آب آبي تر بود
روز پرسوز نبود
زخم شرم آوربود
خواب ديدم درتو
رود ازتب مي سوخت
نورگيسو مي بافت
باغچه گل مي دوخت
دوستم داشته باش
عطرها در راه اند
دوستت دارم ها
آه چه كوتاه اند...

خواننده وشاعر شهيار قنبري

افسانه زندگی

گذشت افسانه اين عمر كوتاه
نشد كس از دل تنگ من آگاه
تو را همراه مِدانستم افسوس
تو هم بودي رفيق نيمه راه
تا ديار نيستي راهي نمانده
در سراي سينه جز آهي نمانده
حاصلي از عمر كوتاهي نمانده
به درياي طوفاني زندگاني
شكسته چرا زورق مهرباني
در اين شهر سر تا به دامن خموشي
بيا مردم از دوري مهرباني
خدايا فراموشيم ده
لب بسته خاموشيم ده
چه حاصل ز هشياري دل
تو مستي تو مدهوشيم ده

فریدون فرخزاد

دلم گرفته

دیدی که آخر آمد روز جدایی
سفر به خیر عزیزم خدانگهدار
آه ای مسافر من وقتیکه خسته
به شهر خود رسیدی مرا به یاد آر
هر جا که رفتی با هرکه بودی
من اینجا با یاد تو شادم
آنیا از خود گریزان در زیر باران
پرنده ای اسیر بادم
من میخندم ولیکن دلم گرفته
آواز من چه رنگی ز غم گرفته .
می خندم تا ندانی غم دل من
چون موج گل رمیدی از ساحل من
آه تنها ماندم تنهاتر از خدای تنها
تو اینجایی من انجایم تنهای تنها
من میخندم ولیکن دلم گرفته
آواز من چه رنگی ز غم گرفته

فریدون فرخزاد

رنگ حس کودکی

رنگ حس کودکی

شايد، چشم به آفتاب داشتن، شايد، در دل رويا بودن
مرهمی باشد، غصه طفلی را حس کردن، بی آثار نباشد
شايد، لطيف بودن دلی را شاد کند، شايد، لبخندی برايم بس باشد
گر گريه ای بينم قلبم ترک بردارد
در حوالی کوچه باغ ها، چه قناری زيبايی برايم صميمانه می خواند
شايد، آوای کوچ عاشق را شنيده است
حتما نور پيدا ز لا به لای پيچکها بر من می خندد
و شايد، راز تنها بودن انسان ، با شقايق هم سخن بودن بر دلم معلوم نشود
گويا در ميان د شت ها، می دوم کودکانه
شايد مادرم، در آخرِ د شت ها ، گلاب در دست، منتظرم نشسته باشد
شايد، زلفهایِ سبک نسيم صبح، بويه بهار می دهد
شايد، در خواب دوست را ديدن، کم باشد
:راستی، من در اندوه اشک خاطره ها ، قطره آبی ديدم که به من گفت
بازبه کجا می روی ، من که می دانم هجرتم نزديک است، ز چه رو
دلگيرشوم ، زاين حوالی
شايد، به سوی خدا ميروی
پاکی ، ساده ای و پر ز طراوت نو
شايد، ديدار رخِ سپيده بهاء ، جانم مي ربايد
شايد، سايه سبزی بر تنم، تا اَبَدیت ، جاودانه افتاده است.
فکرت ملول `مکن ، بشوی رويت در چهره آب، روشنايی ميبينی
نه؟
آری، شايد خواب گسیخت ، شايد شاپرک تازه پلکی گشود
من که، رخت…

سخن گزاف

فزونی عقل و شعور به بزرگی کله نیست
فراخی دل به گندگی شکم نیست
بزرگی جثه نشانه بلوغ فکری و اخلاقی و جنسی و ... نیست
سیما و ظاهر انسانها لروما نشانه شخصیتی نیست که خود شخص آن را در خود احساس می کند بلکه شخصیتی است که خود شخص سعی در القای آن به دیگران دارد!
وجود و عقل و احساس و شخصیت واقعی و ... در باطن انسانها نهفته است
پس به ظواهر نگاه نکنیم.ف ف

مرگ عاشق

Image
روزیکهعاشقمیشویروزیاستکهزندگیرادوستداری
روزیکهزندگیرادوستبداریروزرضایتمندیتواست
روزیکهرضایتمندشویآنروز،روزمرگتوست

frash

Ongoing Activities on VoWiFi

BridgePort Networks Inc., would let individual consumers roam freely between cellular and Wi-Fi networks and bridges the two protocols by means of what might be thought of as a very clever hack. It relies on the way that a cellular phone tied to one home network, say, T-Mobile's, can roam onto another network, say, Cingular's. •
A high-powered consortium consisting of Motorola Inc., Avaya Inc., and Proxim Corp. Last year, Motorola, in Schaumburg, Ill., made a proof-of-concept dual-system cell-phone, the CN620, designed for workplaces. This year, Motorola's partners completed the package: Avaya, in Basking Ridge, N.J., with a software enhancement to one of its corporate telephony offerings, Communication Manager; and Proxim, in Sunnyvale, Calif., with the gateway server. One of the most important aspects to the integration involved power management. The Motorola phone's Wi-Fi radio remains asleep almost all the time; the system wakes it only when necessary. •
IBM Corp., Ve…

VoIP & VoWiFi

Image
•The growth of wireless LAN (WLAN) or Wi-Fi clients and applications in the Enterprise market has created the need for the next generation in Wi-Fi architectures that provide the capacity, bandwidth and quality of service that user expect from their wired connections.

•As companies take advantage of the productivity gains from the wirelessly connected mobile worker, the demand for increased bandwidth (data rate) and capacity (number of users) will force WLANs to move from a shared medium to a more capacity-orientated architecture just as wired Ethernet did in the 1990's - unleasing the explosive growth in networking that followed.

•The WLAN market is fast approaching a similar point as wired Ethernet due to the explosive growth of Wi-Fi-enabled partable and handheld computers and hybrid cellular/Wi-Fi phones. The resulting mobility-centric applications that run on these devices will become mission-critical business enablers leaving legacy Wi-Fi network architectures incapable of op…

صدای پای آب

اهل كاشانم
روزگارم بد نیست
تكه نانی دارم
خرده هوشی
سر سوزن ذوقی


مادری دارم بهتراز برگ درخت
دوستانی بهتر از آب روان
و خدایی كه دراین نزدیكی است
لای این شب بوها پای آن كاج بلند
روی آگاهی آب روی قانون گیاه

من مسلمانم
قبله ام یك گل سرخ
جانمازم چشمه مهرم نور
دشت سجاده من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم
در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف
سنگ از پشت نمازم پیداست
همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم
كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو
من نمازم را پی تكبیره الاحرام علف می خوانم
پی قد قامت موج

كعبه ام بر لب آب
كعبه ام زیر اقاقی هاست
كعبه ام مثل نسیم باغ به باغ می رود شهر به شهر
حجرالاسود من روشنی باغچه است

اهل كاشانم
پیشه ام نقاشی است
گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ می فروشم به شما
تا به آواز شقایق كه در آن زندانی است
دل تنهایی تان تازه شود

چه خیالی چه خیالی
می دانم...
پرده ام بی جان است
خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است

اهل كاشانم
نسبم شاید برسد
به گیاهی در هند به سفالینه ای از خاك سیلك
نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخ…

The Silence of the heart سکوت دل

سکوت دل

زبان دل بگشودم همی خواهمش که بندم ... باشد که انقلابی باز شکند این سکوت را
نعم دنیا در دست زبانبازان است ............ باکی ندارد این دل آنها در این خیالند

در تلاطم امواج سهمگین روزگار
پیکان روزق عقل را راست نگه دار
و گاهی به آسمان نگاه کن


frash!

Metallica lyrics - Album: St. Anger [2003] Lyrics

Metallica lyrics
Album: St. Anger [2003]

01 Frantic
02 St. Anger
03 Some Kind of Monster
04 Dirty Window
05 Invisible Kid
06 My World
07 Shoot Me Again
08 Sweet Amber
09 The Unnamed Feeling
10 Purify
11 All Within My Hands

--------------------------------------------------

Frantic

If I could have my wasted days back
Would I use them to get back on track?
Stop to warm at karmas burning
Or look ahead, but keep on turning?

Do I have the strength
To know how I'll go?
Can I find it inside
To deal with what I shouldn't know?

Could I have my wasted days back
Would I use them to get back on track?

You live it or lie it!

My lifestyle determines my deathstyle

Keep searching, keep on searching
This search goes on, this search goes on

Frantic tick tick tick tick tick tick tock
Frantic tick tick tick tick tick tick tock

I've worn out always being afraid
An endless stream of fear that I've made
Treading water full of worry
This frantic tick tick tal…