Posts

Showing posts from October, 2005

از آرزو تا خاطره

خیلی سخته که آدم بخواد به همه آرزوهاش برسه
ولی همین که برای رسیدن بهشون تلاش کنه هم لذت بخشه
ولی شیرینیش فقط همون یک لحظه ای هست که بهش می رسی
بعدش دوباره اون برات میشه یه خاطره مثل خیلی های دیگه
باید قدر خاطره هامونو بیشتر بدونیم و هیچوقت از یادمون نبریمشون
درسته که بدون آرزو و هدفهای جدید و بلندتر زندگی معنا نداره
ولی خاطرات و گذشته شیرین به آدم روحیه میده
هر چند که شاید باز هم افسوس تکرارشو بخوریم


frash!

Cold سرماخوردگی

سرماخوردگی خیلی چیزه مزخرفیه آدمو از کارو زندگی میندازه
منم که وقتی سرما می خورم بدجور دیگه اوضام بیریخت میشه
اصلا حال و حوصله رو از دست می دم تازه خدا نکنه که سرگیجه و تبم داشته باشی
هی به این فرشید میگم که دور و بر این مریضا نپلک گوش نمی ده
خیلی حرف گوش نکن شده تازگیها این فرشید
یک کمی هم همچین بگی نگی ... کرده فرشید
آخه سرماخوردگی رو مخچه هم تاثیر میذاره جون خودم


فرشید

Manowar lyrics -> Call to Arms, The Fight for Freedom, Nessun Dorma, Valhalla, Swords in the Wind, An American Trilogy, Warriors of the World United

Manowar lyrics
Album: Warriors of the World [2002]

01 Call to Arms
02 The Fight for Freedom
03 Nessun Dorma
04 Valhalla
05 Swords in the Wind
06 An American Trilogy
07 The March
08 Warriors of the World United
09 Hand of Doom
10 House of Death
11 Fight Until We Die
Call to Arms
When they see us they will run for their lives
To the end they will pay for their lies
So long did we wait, now we are home

Here once again there's a battle to fight
Gather together for the sound and the might
So long did we wait, now we are home

Now we will fight for the kingdom, fighting with steel
Kill all of them, their blood is our seal
Fight till the last of the enemy is dead
Ride through their blood that we gladly have shed

I now issue the call, are you ready to fight - yeah
Fight altogether as one for the right
To be free once again - tonight we will win

I can see by the look that you have in your eyes
You …

System of a down - Aerials , Chop Suey! , Boom! Lyrics

Aerials

Life is a waterfall,
We're one in the river,
And one again after the fall.

Swimming through the void
We hear the word,
We lost ourselves,
But we find it all?

Cause we are the ones that want to play,
Always want to go,
But you never want to stay,

And we are the ones that want to chose,
Always want to play,
But you never want to lose.

Aerials, in the sky,
When you lose small mind,
You free your life.

Life is a waterfall,
We drink from the river,
Then we turn around and put up our walls.

Swimming through the void
We hear the word,
We lost ourselves,
But we find it all?

Cause we are the ones that want to play,
Always want to go,
But you never want to stay,

And we are the ones that want to chose,
Always want to play,
But you never want to lose.

Aerials, in the sky,
When you lose small mind,
You free your life.
Aerials, so up high,
When you free your eyes,
Eternal prize.
Aerials, in the sky,
When you lose smal…

چه زیباست

چه زیباست با گل رقصیدن

با ترانه بوییدن، با هم بودنچه زیباست در باغ پریدن

در آسمان دویدن، با هم بودنچه زیباست از خیال رفتن

به حقیقت آمدن، در با هم بودنچه زیباست آبی شدن سبز بودن

قرمز خواندن سپید دیدن، با هم بودنچه زیباست گذشت از دنیا

اندرز از علیا، حین با هم بودنچه زیباست مهر به بهار به صیف و زم به خزان

که درین نزدیکیست به رغم با هم بودنچه زیباست تصویر اعتماد بر پرده عشق

در سایه امید لحظه ای چند با هم بودنچه زیباست احساس کردن در نبودن

نزدیک بودن در دور بودن، با هم بودنچه زیباست طاقت گوش به نطق زبان

از حرف به عمل رسیدن و با هم بودنچه زیباست چشمها بسته لبها دوخته

خیال در پرواز و فکرها آمیخته، برای با هم بودنچه زیباست اشک شوق در دیار آرزو

بوسه یار در خاک سرد، چندی با هم بودنچه زیباست گذشته واماند و حالی نیست

آه! فرصتی ده در آینده، ذره ای با هم بودن
تقدیم به همه دوستان عزیزم

frash

MSN Inverted Logo

Image
MSN Inverted Logo

EVANESCENCE - Everybody's Fool + Going Under Lyrics

EVANESCENCE LYRICS

"Everybody's Fool"

perfect by nature
icons of self indulgence
just what we all need
more lies about a world that

never was and never will be
have you no shame don't you see me
you know you've got everybody fooled

look here she comes now
bow down and stare in wonder
oh how we love you
no flaws when you're pretending
but now i know she

never was and never will be
you don't know how you've betrayed me
and somehow you've got everybody fooled

without the mask where will you hide
can't find yourself lost in your lie

i know the truth now
i know who you are
and i don't love you anymore

it never was and never will be
you don't know how you've betrayed me
and somehow you've got everybody fooled

it never was and never will be
you're not real and you can't save me
somehow now you're everybody's fool

"Going Under"

Now I will tell you what I've done for you
50 thousand tears I've cried
Screaming Deceiving and Bleeding f…

EVANESCENCE - Bring Me To Life (lyrics)

EVANESCENCE LYRICS

"Bring Me To Life"
(feat. Paul McCoy)

how can you see into my eyes like open doors
leading you down into my core
where I’ve become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

now that I know what I’m without
you can't just leave me
breathe into me and make me real
bring me to life

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can’t wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I’ve become

Bring me to life
(I've been living a lie, there's nothing inside)
Bring me to life

frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among …

Linkin Park - Breaking The Habit (lyrics)

Linkin Park - Breaking The Habit


Memories consume
Like opening the wound
I'm picking me apart again
You all assume
I'm safe here in my room
Unless I try to start again

[Bridge:]
I don't want to be the one
The battles always choose
'Cause inside I realize
That I'm the one confused

[Chorus:]
I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I know it's not alright
So I'm breaking the habit
I'm breaking the habit
Tonight

Clutching my cure
I tightly lock the door
I try to catch my breath again
I hurt much more
Than anytime before
I had no options left again

[Bridge:]
I dont want to be the one
The battles always choose
'Cause inside I realize
That I'm the one confused

[Chorus:]
I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright
S…

TATU - All About Us (lyrics)

T.A.T.U. LYRICS

All About Us


They say
They don't trust
You, me, we, us
So we'll fall
If we must
Cause it's you, me
And it's all about
It's all about

It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
There's a theme that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us
all about us
We'll run away if we must
'Cause ya know
It's all about us (It's all about us)
It's all about love (It's all about us)
In you I can trust (It's all about us)
It's all about us

If they hurt you
They hurt me too
So we'll rise up
Won't stop
And it's all about
It's all about

It's all about us (all about us)
It's all about
All about us (all about us)
There's a theme that they can't touch
'Cause ya know (ah ah)
It's all about us (all about us)
It's all about
All about us
all about us
We'll run away if we must
'Cause ya know
It's a…

هوا سرد است

نگاه از دریچه ای قهوه ای رو به آسماناشکها بی اختیار ریزان گاه بغضی در دلنوری نیست همه جا تاریک استخورشیدی دیگر نیستهوا سرد است...سر به افلاک گذاردندر میان ابرهادر جستجوی خورشیدزمان زمانی سرد استبه عقب بر نگرددهوا سرد است...آبی نیستصورتی عوض شدهسبز پژمرده استظلمت اندیشه ها سایه فکنده بر رنگهاهجرت سپید به ملکوتخوش به حال سیاهآه! هوا سرد است...احساس دیده است خورشید را در حال طلوععقل می خندد که این خواب و خیال استخواب چهره در هم می کندو خیالی از یک ترازوی بلبل می پروراند!!!هنوز هوا سرد است...صدایی به گوش نمی رسدگویی زبانها لال شده اندچشم چشم را نمی بیندزبان زبان را نمی فهمدسرای مهربانان آلوده به دروغهوای سردی است...از دور دستها رایحه دل مسافری به مشام می رسدمسافری دل تنگ از جفای دنیانزدیکتر می روی سر در گریبان است ناامید از آسماناشک براق، گریبانی نورانی! روی بنما کیستی؟خورشید دل آبیهوا همچنان سرد است...صبح امید نزدیکدلها منتظر شور عشقطلوعی دیگر کن