Farshid

farshid
farhat
frash
farshid farhat
farshid farhat frash
farshid frash
farhat frash
f
f.
ff
f.f.
f. f.
farshid f.
f. farhat
f. frash
frash f.
frash ff
frash f.f.
frash f. f.
فرشید
فرحت
فرشید فرحت
فرشيد
فرشيد فرحت
فرش
ف
فف
ف.
ف.ف.
ف. ف.
فرشید ف.
فرشيد ف.
ف. فرحت

2 comments:

UICC-based secure communication

System and methods for UICC-based secure communication US 9461993 B2 System and methods for uicc-based secure communication US 20150222631 ...