Farshid Farhat Security

Farshid Farhat 's Academic Homepage

ضد سیستم براساس استراتژی / سیستم / زیرسیستم حریف، محل و آب-هوا

ضد سیستم براساس استراتژی/سیستم/زیرسیستم حریف، محل و آب-هوا

سیستم / زیرسیستم

داخل خانه

خانه حریف

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

4-5-1 A1-حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A1-دفاع

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A1-ضد حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A1-پرس

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A1-سانتر

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A1-پاس کوتاه

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A1-پاس بلند

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-دفاع

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-ضد حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-پرس

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-سانتر

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-پاس کوتاه

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A2-پاس بلند

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-دفاع

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-ضد حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-پرس

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-سانتر

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-پاس کوتاه

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A3-پاس بلند

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-دفاع

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-ضد حمله

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-پرس

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-سانتر

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-پاس کوتاه

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 A4-پاس بلند

3-5-2 a2 دفاع

4-4-2 a3 پرس

4-3-3 a3سانتر

4-4-2 a3 دفاع

4-5-1 a4 دفاع

4-5-1 a1 دفاع

4-5-1 a1

4-5-1 a4 دفاع

System

داخل خانه

خانه حریف

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

5-3-2 A1-attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A1-def

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A1-a.attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A1-press

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A1-santer

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A1-s.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A1-L.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-def

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-a.attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-press

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-santer

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-s.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A2-L.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-def

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-a.attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-press

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-santer

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-s.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A3-L.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-def

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-a.attack

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-press

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-santer

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-s.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

5-3-2 A4-L.pass

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-3-3 -a1-پرس,

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-santr

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

System

داخل خانه

خانه حریف

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

3-5-2 A1-دفاع

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A1-ضد حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A1-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A1-

سانتر

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A1-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A1-پاس بلند

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-دفاع

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-

ضد حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-سانتر

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-

پاس کوتاه

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A2-

پاس بلند

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

دفاع

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

ضد حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

سانتر

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

پاس کوتاه

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A3-

پاس بلند

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4-

حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4-

دفاع

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4

ضد حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4-

پرس

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4-

سانتر

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4-

پاس کوتاه

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

3-5-2 A4-

پاس بلند

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3 - سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

System

داخل خانه

خانه حریف

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

4-4-2 A1-حمله

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A1-دفاع

441-a3-دفاع

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a2-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A1-ضد حمله

3-5-2 -a2-دفاع

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A1-سانتر

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A1-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A1-پاس بلند

4-3-3 -a4-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-حمله

4-4-2 -a3-دفاع,

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-دفاع

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a3-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-ضد حمله

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a3-سانتر,

4-4-2 -a2-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-پرس

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-3-3 -a3-سانتر,

4-4-2 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-سانتر

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a1-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-پاس کوتاه

4-4-2 -a3-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-پرس

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A2-پاس بلند

4-3-3 a1 پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-حمله

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-دفاع

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-ضد حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-پرس

4-3-3 a3 سانتر

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-سانتر

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-پاس کوتاه

4-3-3 -a1- پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A3-پاس بلند

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 A4-حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A4-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A4-ضد حمله

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A4-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A4-سانتر

4-3-3 -a1- پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A4-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-پرس

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

4-4-2 A4-پاس بلند

4-3-3 -a3-پاس کوتاه

4-3-3 -a1-سانتر,

4-4-2 -a3-دفاع

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4- دفاع

System

داخل خانه

خانه حریف

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

نیمه ابری و افتابی

بارانی و برفی

4-3-3 A1-حمله

4-4-2 -A3- پرس یا دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 -A3-دفاع

4-4-2 A3دفاع

4-3-3 A1-دفاع

4-3-3 -A4-.پاس کوتاه

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-پرس

4-4-2 A2دفاع

4-3-3 A1-ضد حمله

4-3-3 -A1-پاس کوتاه

4-3-3 -A3-ُسانتر

4-4-2 -A3-دفاع

4-4-2 -A3-دفاع

4-3-3 A1-پرس

4-3-3 -A3-سانتر,4-4-2 -A3-پرس

4-3-3 -A1-سانتر

4-5-1 A4-پرس

4-3-3 -2-سانتر

4-3-3 A1-سانتر

4-4-2 -A2- دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a4-دفاع

4-3-3 A1-پاس کوتاه

4-3-3 A1-پرس,

4-3-3 -a3-ُسانتر

4-5-1 -a4 -پرس

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 A1-پاس بلند

4-4-2 -a4-پرس

4-3-3 -a3-سانتر

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-4-2 -a2-دفاع

4-3-3 A2-حمله

4-4-2 -A3- پرس یا دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 -A3-دفاع

4-4-2 A3دفاع

4-3-3 A2-دفاع

4-3-3 -A4-.پاس کوتاه

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-پرس

4-4-2 A2دفاع

4-3-3 A2-ضد حمله

4-3-3 -A3-سانتر,4-4-2 -A3-پرس

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-دفاع

4-4-2 -A3-دفاع

4-3-3 A2-پرس

4-4-2 -A2- دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 A4-پرس

4-5-1 -a4-دفاع

4-3-3 A2-سانتر

4-3-3 A1-پاس کوتاه,

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-3-3 A2-پاس. کوتاه

4-4-2 -a4-پرس

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 -a4 -پرس

4-4-2 -a2-دفاع

4-3-3 A2-پاس بلند

4-4-2 -a4-دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-3-3 -a1-پاس کوتاه

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 A3-attack

4-4-2 -A3- پرس یا دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 -A3-دفاع

4-4-2 A3دفاع

4-3-3 A3-def

4-3-3 -A4-.پاس کوتاه

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-پرس

4-4-2 A2دفاع

4-3-3 A3-a.attack

4-3-3 -A3-سانتر,4-4-2 -A3-پرس

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-دفاع

4-4-2 -A3-دفاع

4-3-3 A3-press

4-4-2 -A2- دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 A4-پرس

4-5-1 -a4-دفاع

4-3-3 A3-santer

4-3-3 A1-پاس کوتاه,

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-3-3 A3-s.pass

4-4-2 -a4-پرس

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 -a4 -پرس

4-4-2 -a2-دفاع

4-3-3 A3-L.pass

4-4-2 -a4-دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-3-3 -3-پاس کوتاه

4-4-2 -a3-دفاع

4-3-3 A4-attack

4-4-2 -A3- پرس یا دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -3-دفاع

4-4-2 A3دفاع

4-3-3 A4-def

4-3-3 -A4-.پاس کوتاه

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-پرس

4-4-2 A2دفاع

4-3-3 A4-a.attack

4-3-3 -A3-سانتر,4-4-2 -A3-پرس

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -A3-دفاع

4-4-2 -A3-دفاع

4-3-3 A4-press

4-4-2 -A2- دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 A4-پرس

4-5-1 -a4-دفاع

4-3-3 A4-santer

4-3-3 A1-پاس کوتاه,

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -a3-دفاع

4-5-1 -a1-دفاع

4-3-3 A4-s.pass

4-4-2 -a4-پرس

4-3-3 -A3-سانتر

4-5-1 -a4 -پرس

4-4-2 -a2-دفاع

4-3-3 A4-L.pass

4-4-2 -a4-دفاع

4-3-3 -A3-سانتر

4-4-2 -a2-پرس

4-4-2 -a3-دفاع

 

در کلاب فوتبال من سیستم 3-4-3 سیستم ناقصی و ضعیفی هست طوری که قویترین تیم ها هم اگر از این سیستم 3-4-3 استفاده کنن بی شک میبازن پس دیگر نیازی نیست از ضد سیستم خواصی استفاده کرد چون ضعف بزرگی داره این سیستم معمولا  4-4-2 و 4-3-3 جلوی این سیستم خیلی جواب میده اگر بخواین خیلی رعایت کنید  4-5-1 شک نکنید میبرید.

myfc . ir

Mirzakhani, Maryam: The only women who won Fields Medal in math

Maryam Mirzakhani was first women to win maths' Fields Medal also a mother and professor at Stanford university. She would be in our m...