Past Note 4

برای هر مشکل راه حلی وجود دارد غیر از مرگ!
مرگ در واقع نتیجه جهالت و ناتوانی از یافتن راه حل است،
و بدتر از مرگ شهامتی است که قبل از آن از دست می رود.
ف ف

No comments:

Post a Comment

UICC-based secure communication

System and methods for UICC-based secure communication US 9461993 B2 System and methods for uicc-based secure communication US 20150222631 ...