چه زیباست

چه زیباست با گل رقصیدن

با ترانه بوییدن، با هم بودنچه زیباست در باغ پریدن

در آسمان دویدن، با هم بودنچه زیباست از خیال رفتن

به حقیقت آمدن، در با هم بودنچه زیباست آبی شدن سبز بودن

قرمز خواندن سپید دیدن، با هم بودنچه زیباست گذشت از دنیا

اندرز از علیا، حین با هم بودنچه زیباست مهر به بهار به صیف و زم به خزان

که درین نزدیکیست به رغم با هم بودنچه زیباست تصویر اعتماد بر پرده عشق

در سایه امید لحظه ای چند با هم بودنچه زیباست احساس کردن در نبودن

نزدیک بودن در دور بودن، با هم بودنچه زیباست طاقت گوش به نطق زبان

از حرف به عمل رسیدن و با هم بودنچه زیباست چشمها بسته لبها دوخته

خیال در پرواز و فکرها آمیخته، برای با هم بودنچه زیباست اشک شوق در دیار آرزو

بوسه یار در خاک سرد، چندی با هم بودنچه زیباست گذشته واماند و حالی نیست

آه! فرصتی ده در آینده، ذره ای با هم بودن
تقدیم به همه دوستان عزیزم

frash

Comments

Popular posts from this blog

Old Sharif Students

Getting Money via Internet!!!

كسب درآمد از طريق اينترنت 2