چه زیباست

چه زیباست با گل رقصیدن

با ترانه بوییدن، با هم بودن



چه زیباست در باغ پریدن

در آسمان دویدن، با هم بودن



چه زیباست از خیال رفتن

به حقیقت آمدن، در با هم بودن



چه زیباست آبی شدن سبز بودن

قرمز خواندن سپید دیدن، با هم بودن



چه زیباست گذشت از دنیا

اندرز از علیا، حین با هم بودن



چه زیباست مهر به بهار به صیف و زم به خزان

که درین نزدیکیست به رغم با هم بودن



چه زیباست تصویر اعتماد بر پرده عشق

در سایه امید لحظه ای چند با هم بودن



چه زیباست احساس کردن در نبودن

نزدیک بودن در دور بودن، با هم بودن



چه زیباست طاقت گوش به نطق زبان

از حرف به عمل رسیدن و با هم بودن



چه زیباست چشمها بسته لبها دوخته

خیال در پرواز و فکرها آمیخته، برای با هم بودن



چه زیباست اشک شوق در دیار آرزو

بوسه یار در خاک سرد، چندی با هم بودن



چه زیباست گذشته واماند و حالی نیست

آه! فرصتی ده در آینده، ذره ای با هم بودن




تقدیم به همه دوستان عزیزم

frash

No comments:

Post a Comment

Your iCloud storage is almost full.

Apple recently sends the following emails to make us upgrade! As you see in my screenshot I have nothing to backup, but my iPhone fills the...