چه زیباست

چه زیباست با گل رقصیدن

با ترانه بوییدن، با هم بودنچه زیباست در باغ پریدن

در آسمان دویدن، با هم بودنچه زیباست از خیال رفتن

به حقیقت آمدن، در با هم بودنچه زیباست آبی شدن سبز بودن

قرمز خواندن سپید دیدن، با هم بودنچه زیباست گذشت از دنیا

اندرز از علیا، حین با هم بودنچه زیباست مهر به بهار به صیف و زم به خزان

که درین نزدیکیست به رغم با هم بودنچه زیباست تصویر اعتماد بر پرده عشق

در سایه امید لحظه ای چند با هم بودنچه زیباست احساس کردن در نبودن

نزدیک بودن در دور بودن، با هم بودنچه زیباست طاقت گوش به نطق زبان

از حرف به عمل رسیدن و با هم بودنچه زیباست چشمها بسته لبها دوخته

خیال در پرواز و فکرها آمیخته، برای با هم بودنچه زیباست اشک شوق در دیار آرزو

بوسه یار در خاک سرد، چندی با هم بودنچه زیباست گذشته واماند و حالی نیست

آه! فرصتی ده در آینده، ذره ای با هم بودن
تقدیم به همه دوستان عزیزم

frash

No comments:

Post a Comment

UICC-based secure communication

System and methods for UICC-based secure communication US 9461993 B2 System and methods for uicc-based secure communication US 20150222631 ...