بوسه - هفت اپیزودی - بوهای خوش


پس از من هر که تو را ببوسد بر لبانت تاکستانی خواهد یافت که من کاشته ام
نزار قبانی


هفت اپیزودی:

ما بوسه میگرفتیم
او سرما میخورد
من گرما زده میشدم

من زده میشدم
او میخورد

این سیلی را
به زمان عقب تری ببرید
یواش تر
میخواهم نوازشش کنم

خدا نکند!

عقب تر
میخواهم دستم نباشم

حالا عقاب شده ام
همان که آرزوی بچه گی ام بود

این قله مرا مه گرفته است
امیر مهدی بیات
بوهای خوش

از خاطره هایی گندیده بلند می شوند، پاییز
خودش را می اندازد روی طناب های رخت
روی زنبورهای مرده، در صبح سرد


No comments:

Post a Comment

Your iCloud storage is almost full.

Apple recently sends the following emails to make us upgrade! As you see in my screenshot I have nothing to backup, but my iPhone fills the...