کارگاه علمی طراحی و تحلیل پروتکل های رای گیری الکترونیکی

کارگاه علمی طراحی و تحلیل پروتکل های رای گیری الکترونیکی

26 May 2011

5 خرداد 1390 

Kahroba Hall, Electrical Engineering Department, Sharif University of Technology

سالن کهربای دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

Register Now

ثبت نام کنیدNo comments:

Post a Comment

Your Facebook fundraiser refund receipt

Hi xxx, We wanted to let you know that your donation of $xx.xx to the fundraiser Raise to support the victims of earthquake in Iran was ...