Friedrich Wilhelm Nietzsche (German philosopher)


من از اقوام دور نانویسایم
مردی حجازیم که در متن قافله ای شتر می چرانم
وعشق در قبیله ی من رقصی ست
وجنگ در قبیله ی من رقصی ست
و مرگ در قبیله ی من رقصی ست
و غیر رقص در قبیله ی من
عشقی نیست
جنگی نیست
مرگی نیست
از نوشته ها همه تنها دوستار آنم که با خون خود نوشته اند. با خون بنویس تا بدانی که خون جانست. دریافتن خون بیگانه آسان نیست. از سرسری خوانان بیزارم. آن که خواننده را شناخت دیگر برای خواننده کاری نکرد. سده ای دیگر با چنین خوانندگان یعنی گندیدن جان


فریدریش نیچهComments

Popular posts from this blog

Old Sharif Students

Getting Money via Internet!!!

كسب درآمد از طريق اينترنت 2