The Silence of the heart سکوت دل

سکوت دل

زبان دل بگشودم همی خواهمش که بندم ... باشد که انقلابی باز شکند این سکوت را
نعم دنیا در دست زبانبازان است ............ باکی ندارد این دل آنها در این خیالند

در تلاطم امواج سهمگین روزگار
پیکان روزق عقل را راست نگه دار
و گاهی به آسمان نگاه کن


No comments:

Post a Comment

UICC-based secure communication

System and methods for UICC-based secure communication US 9461993 B2 System and methods for uicc-based secure communication US 20150222631 ...